Terminy i zasady

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę,
21 października 2018 roku.

Będziemy wybierać włodarza gminy (wójta/burmistrza), radnych gminnych, radnych powiatowych i radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Głosować będzie można w godz. 7.00-21.00

Reguły organizowania i przeprowadzania wyborów samorządowych zmieniły się na początku tego roku w związku z uchwaleniem „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.” 

Ustawa wprowadziła m.in.:

  • pięcioletnią (zamiast czteroletniej) kadencję władz samorządowych,
  • dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów (liczoną od tegorocznych wyborów),
  • rezygnację z jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach pow. 20 tys. mieszkańców (zostaną zastąpione systemem proporcjonalnym, tak jak było w 2010 r.), w przypadku naszego powiatu dotyczy to gminy Nakło nad Notecią i gminy Szubin,
  • zakaz „podwójnego kandydowania”, czyli ubiegania się jednocześnie o mandat wójta oraz radnego (poza funkcją radnego w tej samej gminie).

Kto może brać udział w głosowaniu?

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta/burmistrza przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców w gminie, w której stale mieszkasz.

Nie mają prawa głosowania osoby:

  • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak będziemy wybierać?

Wybory wójta / burmistrza 
Zwycięży ten kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy wymaganego progu, dwa tygodnie później odbywa się kolejne głosowanie, w którym bierze udział dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem. 

Wybory rad gmin

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców tj. w gminie Nakło nad Notecią oraz gminie Szubin – wyborca może postawić tylko jeden krzyżyk przy jednym wybranym kandydacie.  Oznacza to, że głosuje na listę, na której znajduje się kandydat, ale jednocześnie wskazuje na niej osobę z pierwszeństwem do uzyskania mandatu.

W pozostałych gminach powiatu nakielskiego tj. Kcynia, Mrocza i Sadki mieszkańcy będą wybierać radnych w okręgach jednomandatowych. Każda gmina jest podzielona dokładnie na tyle okręgów wyborczych, ilu jest radnych. W każdym z nich komitety wyborcze zgłoszą po jednym kandydacie. Wyborcy zagłosują też tylko na jednego kandydata. Mandat uzyska kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Nie musi to być więcej niż połowa wszystkich głosów. Wystarczy najwyższa liczba głosów spośród wszystkich kandydatów, nie obowiązuje również próg wyborczy.

Wybory rady powiatu i sejmiku województwa

Wybory do Rady Powiatu Nakielskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w systemie proporcjonalnym. Oznacza to, że mandaty będą dzielone pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy (metoda d'Hondta).

 

Pamiętaj!

Żeby Twój głos był ważny, musisz postawić w kratce obok nazwiska znak „X”. Jeśli się pomylisz, nie dostaniesz nowej karty do głosowania.


Poniżej prezentujemy materiał PKW o tym, jak oddać głos podczas I tury wyborów